நான் கிருஷ்ன தேவராயன் - பாகம் 1 - ஒலிப் புத்தகம் (Naan Krishna Devarayan - Part 1 - Audio Book)

Important: Audio books can be listen only using mobile app. You may download the mobile app from the link

Naan Krishna Devarayan - Part 1 - Audio Book - Tamil

Naan Krishna Devarayan - Part 1 - Audio Book

450.00 / $ 7.99

Author: Bombay Kannan

Created by: Ponniyin Selvan & Friends (Bombay Kannan)

Language: Tamil

Genre: Historical

Type: Novel

Duration: 8h 36m 23s

Chapter Details:

Chapter Name Chapter Duration
அத்தியாயம் ஒன்று 22:00
அத்தியாயம் இரண்டு 18:27
அத்தியாயம் மூன்று 18:22
அத்தியாயம் நான்கு 18:20
அத்தியாயம் ஐந்து 25:32
அத்தியாயம் ஆறு 18:46
அத்தியாயம் ஏழு 19:01
அத்தியாயம் எட்டு 17:51
அத்தியாயம் ஒன்பது 19:19
அத்தியாயம் பத்து 19:34
அத்தியாயம் பதினொன்று 20:23
அத்தியாயம் பன்னிரண்டு 15:12
அத்தியாயம் பதின்மூன்று 21:18
அத்தியாயம் பதினான்கு 17:11
அத்தியாயம் பதினைந்து 18:04
அத்தியாயம் பதினாறு 18:31
அத்தியாயம் பதினேழு 18:17
அத்தியாயம் பதினெட்டு 19:02
அத்தியாயம் பத்தொன்பது 22:13
அத்தியாயம் இருபது 20:28
அத்தியாயம் இருபத்து ஒன்று 17:49
அத்தியாயம் இருபத்து இரண்டு 17:35
அத்தியாயம் இருபத்து மூன்று 19:55
அத்தியாயம் இருபத்து நான்கு 18:56
அத்தியாயம் இருபத்து ஐந்து 16:05
அத்தியாயம் இருபத்து ஆறு 18:21
அத்தியாயம் இருபத்து ஏழு 19:19

Write a review

Bad Good
Back To Top