ಕೆ. ಟಿ. ಗಟ್ಟಿ  (K.T. Gatti)
Kannada & Engish Author KT Gatti

K.T. Gatti

About the author

Novelist, poet, short-story writer, essayist, playwright, educationist, linguist.... author of over 90 books in Kannada as well as English. M. A. (English), B.Ed. from the University of Kerala; L.T.C.L. Diploma from Trinity College, London; A.C.P. Diploma from the College of Preceptors, Oxford; Taught English for 15 years in India and 9 years in Ethiopia; Published four books in the teachingof English language, grammar and Phonetics; Published in Kannada 45 novels, 3 anthologies of short stories, 4 anthologies of essays, 2 anthologies of poems, 18 plays, and a travelogue; Published in the Tulu language a novel and a collection of poems translated from English.

MORE BOOKS FROM THE AUTHOR - ಕೆ. ಟಿ. ಗಟ್ಟಿ  (K.T. Gatti)

Ashruthagaana

Author: K.T. Gatti

Category: Family

99.00 / $ 3.49

Be first to Write Review

Bhoomigeethe

Author: K.T. Gatti

Category: Family

174.00 / $ 4.99

Be first to Write Review

Yuddha

Author: K.T. Gatti

Category: Family

174.00 / $ 4.99

Rating :

Ananthara

Author: K.T. Gatti

Category: Family

174.00 / $ 4.99

Be first to Write Review

Raagalahari

Author: K.T. Gatti

Category: Family

249.00 / $ 6.24

Be first to Write Review

Hei Kaapurusha

Author: K.T. Gatti

Category: Family

249.00 / $ 6.24

Be first to Write Review

Kempu Kalave

Author: K.T. Gatti

Category: Family

399.00 / $ 8.74

Be first to Write Review

Punarapi Jananam

Author: K.T. Gatti

Category: Family

174.00 / $ 4.99

Be first to Write Review

Niranthara

Author: K.T. Gatti

Category: Family

174.00 / $ 4.99

Rating :

Mane

Author: K.T. Gatti

Category: Family

99.00 / $ 3.49

Be first to Write Review

Paridhi

Author: K.T. Gatti

Category: Family

174.00 / $ 4.99

Be first to Write Review

Nanna Athma Kathe

Author: K.T. Gatti

Category: Family

249.00 / $ 6.24

Be first to Write Review

Swarnamrugha

Author: K.T. Gatti

Category: Family

249.00 / $ 6.24

Be first to Write Review

Shilatapaswi

Author: K.T. Gatti

Category: Family

249.00 / $ 6.24

Rating :

Ninne Indu Naale

Author: K.T. Gatti

Category: Family

324.00 / $ 7.49

Be first to Write Review

Ithihaasada Mogasaaleyalli

Author: K.T. Gatti

Category: Family

174.00 / $ 4.99

Be first to Write Review

Kurudu Kaanchaana

Author: K.T. Gatti

Category: Social

249.00 / $ 6.24

Be first to Write Review

Theera

Author: K.T. Gatti

Category: Social

249.00 / $ 6.24

Be first to Write Review

Haduva Dolu

Author: K.T. Gatti

Category: Children

49.00 / $ 1.99

Be first to Write Review

Karmanye Vadhikaraste

Author: K.T. Gatti

Category: Family

174.00 / $ 4.99

Be first to Write Review

Nanna Premada Hudugi

Author: K.T. Gatti

Category: Family

174.00 / $ 4.99

Be first to Write Review

Kumbarana Pitilu

Author: K.T. Gatti

Category: Children

49.00 / $ 1.99

Be first to Write Review

Parakaya Pravesha

Author: K.T. Gatti

Category: Family

49.00 / $ 1.99

Rating :

Mrityorma Amritam Gamaya

Author: K.T. Gatti

Category: Family

324.00 / $ 7.49

Be first to Write Review

Namma Badukina Putagalu!

Author: K.T. Gatti

Category: Family

249.00 / $ 6.24

Rating :

Ondu Kilo Bangaara Elu Malliage Tukada Hudugi

Author: K.T. Gatti

Category: Family

249.00 / $ 6.24

Be first to Write Review

Kaarmugilu

Author: K.T. Gatti

Category: Family

174.00 / $ 4.99

Be first to Write Review

Sancharisuva Mara

Author: K.T. Gatti

Category: Children

49.00 / $ 1.99

Be first to Write Review

Makkala Tota

Author: K.T. Gatti

Category: Children

49.00 / $ 1.99

Be first to Write Review

Ninneyoo Indige, Naaleyoo Indige

Author: K.T. Gatti

Category: Family

174.00 / $ 4.99

Be first to Write Review

Abhramana

Author: K.T. Gatti

Category: Family

324.00 / $ 7.49

Be first to Write Review

Mooru Naatakagalu

Author: K.T. Gatti

Category: Family

174.00 / $ 4.99

Rating :

Koopa

Author: K.T. Gatti

Category: Family

249.00 / $ 6.24

Be first to Write Review
Back To Top