ತೀರ (Theera)
Theera - Kannada eBook

Theera

249.00 / $ 6.24

Author: K.T. Gatti

Language: All

Genre: Social

Type: Novel

ISBN: N/A

Print Length: 343 Pages

Write a review

Bad Good

About Author

Novelist, poet, short-story writer, essayist, playwright, educationist, linguist.... author of over 90 books in Kannada as well as English. M. A. (English), B.Ed. from the University of Kerala; L.T.C.L.
Diploma from Trinity College, London; A.C.P. Diploma from the College of Preceptors, Oxford; Taught English for 15 years in India and 9 years in Ethiopia; Published four books in the teachingof English language, grammar and Phonetics; Published in Kannada 45 novels, 3 anthologies of short stories, 4 anthologies of essays, 2 anthologies of poems, 18 plays, and a travelogue; Published in the Tulu language a novel and a collection of poems translated from English.
MORE BOOKS FROM THE AUTHOR - K.T. Gatti

Koopa

Author: K.T. Gatti

Genre: Family

249.00 / $ 6.24

Be first to Write Review

Mooru Naatakagalu

Author: K.T. Gatti

Genre: Family

174.00 / $ 4.99

Rating :

Abhramana

Author: K.T. Gatti

Genre: Family

324.00 / $ 7.49

Be first to Write Review

Parenting For Excellence

Author: K.T. Gatti

Genre: Social

174.00 / $ 4.99

Be first to Write Review

Ninneyoo Indige, Naaleyoo Indige

Author: K.T. Gatti

Genre: Family

174.00 / $ 4.99

Be first to Write Review

Makkala Tota

Author: K.T. Gatti

Genre: Children

49.00 / $ 1.99

Be first to Write Review

Sancharisuva Mara

Author: K.T. Gatti

Genre: Children

49.00 / $ 1.99

Be first to Write Review

Kaarmugilu

Author: K.T. Gatti

Genre: Family

174.00 / $ 4.99

Be first to Write Review

Ondu Kilo Bangaara Elu Malliage Tukada Hudugi

Author: K.T. Gatti

Genre: Family

249.00 / $ 6.24

Be first to Write Review

Namma Badukina Putagalu!

Author: K.T. Gatti

Genre: Family

249.00 / $ 6.24

Rating :

Mrityorma Amritam Gamaya

Author: K.T. Gatti

Genre: Family

324.00 / $ 7.49

Be first to Write Review

Parakaya Pravesha

Author: K.T. Gatti

Genre: Family

49.00 / $ 1.99

Rating :

Kumbarana Pitilu

Author: K.T. Gatti

Genre: Children

49.00 / $ 1.99

Be first to Write Review

Nanna Premada Hudugi

Author: K.T. Gatti

Genre: Family

174.00 / $ 4.99

Be first to Write Review

Haduva Dolu

Author: K.T. Gatti

Genre: Children

49.00 / $ 1.99

Be first to Write Review

Karmanye Vadhikaraste

Author: K.T. Gatti

Genre: Family

174.00 / $ 4.99

Be first to Write Review

Haduva Dolu

Author: K.T. Gatti

Genre: Children

49.00 / $ 1.99

Be first to Write Review

Kurudu Kaanchaana

Author: K.T. Gatti

Genre: Social

249.00 / $ 6.24

Be first to Write Review

Cinderella And Other Plays

Author: K.T. Gatti

Genre: Children

49.00 / $ 1.99

Be first to Write Review

Rubberman And 4 Other Plays

Author: K.T. Gatti

Genre: Children

49.00 / $ 1.99

Be first to Write Review

The Tailor's Gift & 4 other plays

Author: K.T. Gatti

Genre: Children

49.00 / $ 1.99

Be first to Write Review

The Earth is Round & 4 other plays

Author: K.T. Gatti

Genre: Children

49.00 / $ 1.99

Be first to Write Review

The Calabash Children & 4 more plays

Author: K.T. Gatti

Genre: Children

49.00 / $ 1.99

Be first to Write Review

Singing Drum & 3 more plays

Author: K.T. Gatti

Genre: Children

49.00 / $ 1.99

Be first to Write Review

Ithihaasada Mogasaaleyalli

Author: K.T. Gatti

Genre: Family

174.00 / $ 4.99

Be first to Write Review

Ninne Indu Naale

Author: K.T. Gatti

Genre: Family

324.00 / $ 7.49

Be first to Write Review

Shilatapaswi

Author: K.T. Gatti

Genre: Family

249.00 / $ 6.24

Rating :

Swarnamrugha

Author: K.T. Gatti

Genre: Family

249.00 / $ 6.24

Be first to Write Review

Nanna Athma Kathe

Author: K.T. Gatti

Genre: Family

249.00 / $ 6.24

Be first to Write Review

Paridhi

Author: K.T. Gatti

Genre: Family

174.00 / $ 4.99

Be first to Write Review

Mane

Author: K.T. Gatti

Genre: Family

99.00 / $ 3.49

Be first to Write Review

Niranthara

Author: K.T. Gatti

Genre: Family

174.00 / $ 4.99

Rating :

Punarapi Jananam

Author: K.T. Gatti

Genre: Family

174.00 / $ 4.99

Be first to Write Review

Kempu Kalave

Author: K.T. Gatti

Genre: Family

399.00 / $ 8.74

Be first to Write Review

Hei Kaapurusha

Author: K.T. Gatti

Genre: Family

249.00 / $ 6.24

Be first to Write Review

Raagalahari

Author: K.T. Gatti

Genre: Family

249.00 / $ 6.24

Be first to Write Review

Ananthara

Author: K.T. Gatti

Genre: Family

174.00 / $ 4.99

Be first to Write Review

Yuddha

Author: K.T. Gatti

Genre: Family

174.00 / $ 4.99

Rating :

Bhoomigeethe

Author: K.T. Gatti

Genre: Family

174.00 / $ 4.99

Be first to Write Review

Ashruthagaana

Author: K.T. Gatti

Genre: Family

99.00 / $ 3.49

Be first to Write Review
Back To Top