ഗര്‍ഭപാത്രത്തിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നു (Garbhapaathrathilirunnu Samsaarikkunnu)
Garbhapaathrathilirunnu Samsaarikkunnu - Malayalam eBook

Garbhapaathrathilirunnu Samsaarikkunnu

49.00 / $ 1.99

Author: V.Dileep

Language: All

Genre: Family

Type: Novel

ISBN: N/A

Print Length: 49 Pages

Write a review

Bad Good

About Author

Working as teacher at St.Antony at Pudukad, Thrissur. He has won many awards for literature, including - K.A.Kodungallur award, Ankanam award, Kerala State Bbalasahitya Institute Award, Naduvattom Sathyalaal
Award, Bharath Murali Award, etc. He is now living at Kaladi Ankamali, Cochin.
Back To Top