സ്രാവുകള്‍ക്കൊപ്പം നീന്തുമ്പോള്‍ (Sraavukalkoppam Neendumpol)
Sraavukalkoppam Neendumpol - Malayalam eBook

Sraavukalkoppam Neendumpol

249.00 / $ 6.24

Author: Jacob Thomas

Language: All

Genre: Biography

Type: Novel

ISBN: N/A

Print Length: 381 Pages

Write a review

Bad Good

About Author

I was born in an agricultural family at Teekoy, a village in Kottayam district Kerala. After studying at St. Mary’s High School and Pre-Degree at St. George’s College, Aravithura joined for B.Sc

in Agricultural Science in Kerala Agricultural University. My post graduation and PhD in ‘Agronomy’ was from the Indian Agricultural Research Institute, New Delhi. Fellow program in Human Resource Development with research guide from the Indian Institute of Management Ahmedabad, was the second doctoral degree. I also obtained a postgraduate diploma in Environment and Sustainable Development and participated in various educational programs.

Wrote the All India Civil Services Examination in 1984-85 and got selected into the IPS in the 1985 batch.

I had been the chief executive officer of many organizations in diverse sectors such as horticulture, transport, food retail, cinema, human rights, social inclusion, science and technology, law, education, environment, Fire and Rescue Service, Housing, Anti-corruption, shipping and sports.

As a teacher, taught courses in Environment Management, Strategic Management, Leadership, to the MBA students. Have experience in working with development projects of the European Union, UNICEF, US Embassy, UNDP, KAF, DFID, Ford foundation and was the founder chairman of DARSHN, a not-for-profit organization focusing on social inclusion and capacity building.

I was the co-founder and Managing Trustee of Top Centre, an NGO for human rights; and also the founder ‘VigilantKerala’ and also the co-founder of ExcelKerala a good-governance platform collective Action.

My current interests are in Research, Capacity building and Collective action.

Back To Top