ஓட்டங்கள் (Ottangal)
Ottangal - Tamil eBook

Ottangal

99.00 / $ 3.49

Author: N. Natarajan

Language: All

Genre: Spiritual

Type: Articles

ISBN: N/A

Print Length: 148 Pages

Write a review

Bad Good

About Book

வாழ்க்கையைப் புரிந்து கொள்வோம். ஏனென்றால் வாழ்க்கையைப் புரிந்து கொள்ளாமல்

நலமாக வாழ முடியாது.

அதுமட்டும் இல்லை, வாழ்க்கையை சரிவர புரிந்து கொள்ளமல் ஞானிகளையும் சரி, ஆன்மிகத்தையும் சரி, புரிந்துகொள்வது கடினம். இந்த இரண்டையும் புரிந்து கொள்ளாமல் பிரம்மனைச் சந்திப்பது சிறிதும் சாத்தியம் ஆகாது.

About Author

Natarajan. 70, Electronics Engineer. Served ISRO Trivandrum, Sriharikotta, Ministry of Planning, Department of Electronics CMC Ltd Corporate R&D Hyderabad, Rendezvous on Chip , Secunderabad, Sophists

Technologies P Ltd Hyderabad and Robert Bosch India Limited Bangalore

Authored over 34 books and a few more in pipeline

Topics included: Moral stories for every age, Spirituality, Religion, Economics, Poverty.

Was on a spiritual journey for close to 40 years.guided by Swamy Rama of Himalayan Institute.

MORE BOOKS FROM THE AUTHOR - N. Natarajan

Illusions Maya

Author: N. Natarajan

Genre: Spiritual

49.00 / $ 1.99

Be first to Write Review

Tamil-il Unix

Author: N. Natarajan

Genre: Education

99.00 / $ 3.49

Be first to Write Review

Knowledge

Author: N. Natarajan

Genre: Social

99.00 / $ 3.49

Be first to Write Review

The Anatomy of Economy

Author: N. Natarajan

Genre: Social

174.00 / $ 4.99

Be first to Write Review

Thedalgal

Author: N. Natarajan

Genre: Spiritual

99.00 / $ 3.49

Be first to Write Review
Back To Top