செந்தமிழ் செவ்விசை வளர்த்த செம்மல்கள் (Senthamizh Sevvisai Valarththa Semmalgal)
Senthamizh Sevvisai Valarththa Semmalgal - Tamil eBook

Senthamizh Sevvisai Valarththa Semmalgal

75.00 / $ 1.99

Author: Ashok Subramaniam

Language: All

Genre: Biography

Type: Essay

ISBN: 9789352853472

Print Length: 143 Pages

Write a review

Bad Good

About Author

After finishing my B.Sc in Physics (Loyola, Chennai) and B.Tech from M.I.T Chennai and working for a almost 5 years in Chennai with leading Software companies (HCL, IDM), I moved to SFO bay area, California

in 86 and have been in IT industry for over 30+ years. Parallely I have been teaching Carnatic Music for over 20 years and performing to a limited extent in the Bay area. Am extremely passionate about Tamil poetry, writing research articles on varied topics. Recently finished a research commentary on Thirukkural with word by word meaning, and analyses of verses fitting the context, often questioning the universality and its standing in current day context. Being deeply religious, recently working translating a celebrated work of "Mooka kai" - "Mooka panchausathi" a five canto with hundred verses in each in to Tamil poetry form of Kattalai Kalithurai.

The work on Thamizisai valartha Semmalgal was written as a series of 12 articles on various vaagyeyakaaras who have contributed towards the classical music development in Tamil country.

Back To Top